A nyereményjátékban (a továbbiakban: „Játék”) részt vevők (a továbbiakban: „Játékos”) a jelen játékszabályzat elfogadásával vehetnek részt. A résztvevők a részvételüket megelőzően tudomásul veszik és elfogadják a nyereményjáték hivatalos játékszabályát és a Szervező adatvédelmi tájékoztatóját.

  1. A nyereményjáték szervezője

A nyereményjáték szervezője az Arvali Kft, 1054 Budapest, Szabadság tér 7. I. emelet

  1. A nyereményjátékban résztvevő személyek

A Játékban valamennyi magyarországi állandó lakcímmel rendelkező, cselekvőképes természetes személy jogosult részt venni, aki a 4. pontban foglaltak szerint.

A Játékból ki vannak zárva a Szervező társaság, a Játék lebonyolításával a Szervező által megbízott alvállalkozók (Publicity Aim Kft., a Follow Me Influencer Marketing Agency Ltd. és az Akvárium Klub Kft.), az Esemény támogatói, valamint ezeknek vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai és azok közeli hozzátartozói (Ptk. 8. könyv, I. rész 8:1 § (1) a) pont).

  1. A nyereményjáték időtartama

A Játékosoknak a játékba kerülésre 2021.09.29. és 2021.10.03. között van lehetősége.

  1. A nyereményjáték menete

A játékban való részvétel feltétele, hogy a Játékos követi a tartalomgyártók utasításait, amiket Instagram sztoriban közölnek a követőikkel. A játékos a megadott sablont kitöltve posztolja saját instagram sztorijában.

 Más jelentkezési módot a Szervező nem fogad el.

A nyereménye sorsolására 2021.09.27 és 2021.10.03 között kerül sor a játékszabályzatban leírtak megfelelt felhasználók közül. Minden influencer 3 nyereményt sorsol ki. A sorsolás nem nyilvános. A nyeremény készpénzre nem váltható.

A nyertes Játékosokat az influencerek Instagram sztoriban értesítik! Ezután a TikTOP Fest&Awards Instagram oldalával kell felvenni a kapcsolatot.

A nyertes Játékos a nyereményéért, legkésőbb 2021. október 20-ig jelentkezhet. Amennyiben a nyeremény átadása bármi okból meghiúsul, különösen, ha a Játékos a fenti határidőig nem igazolja nyertességét, a nyertes Játékos elveszíti jogosultságát a nyereményre és helyébe a következő ta

  1. A nyeremény

Minden résztvevő influencer 1db egész napos és 2db gálajegyet sorsol ki a TikTOP Fest&Awards eseményre, mely helyszíne és időpontja: Akvárium Klub, 2021.10.24.

  1. Személyi jövedelemadó, és egyéb költségek

A nyeremény egy online kupon, mellyel a nyertesek jegyet válthatnak a TikTOP Fest&Awards 2021 eseményre, így a díjak átadása e-mailben történik, további költségek nem merülnek fel.

  1. Információ a Játékról

A Játék hivatalos játékszabálya elérhető a tiktop.hu weboldalán. 

A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően történik.

A Szervező a nyertes Játékosnak a nyereményért történő jelentkezéssel megadott adatait (név, lakcím) kizárólag a Játék lebonyolítása és a kapcsolódó törvényi kötelezettségek teljesítése érdekében, illetve a nyeremény átadása és Szervező által fizetendő esetleges adók és más közterhek megfizetése céljából kezeli.

Az adatkezelés jogalapja a Játékos hozzájárulása lesz személyes adatai kezeléséhez, mely hozzájárulást a Játékos a nyereményért történő jelentkezéssel elfogad.

A Játékos személyes adatai kezelésével kapcsolatosan elsődlegesen a Szervezőhöz fordulhat. A Szervező a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a Játékost a kérelme nyomán hozott intézkedésekről.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogokat és a jogorvoslati lehetőség szabályait a Szervező Adatkezelési Szabályzata, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, illetve az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR) tartalmazza, amelyek szerint a Játékos az adatkezelőtől kérheti többek között a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, továbbá panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu) fordulhat.

Azok a Játékosok, akik töröltetni kívánják adataikat az adatbázisból vagy az adatkezeléshez való hozzájárulásukat vissza kívánják vonni, ezt a Játék ideje alatt bármikor, korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen kérhetik. A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék időtartama alatt az adatainak törlése, hozzájárulása visszavonása a Játékból való kizárását eredményezi, mivel Szervező az adatok hiányában nem tudja biztosítani a Játékos részvételét.

A Játék kapcsán begyűjtött személyes adatokat a Szervező a Játék lezárultáig kezeli, utána – amennyiben a további adatkezelést számára jogszabály kötelezően nem írja elő, illetve amennyiben a további, más célú adatkezeléshez a Játékos nem járult hozzá – az adatokat törli.

  1. További rendelkezése

A Játékból kizárásra kerülnek azok, akik törvénytelen, káros, fenyegető, zavarba ejtő, zaklató, kínzással kapcsolatos, másokat erőszakos, veszélyeztető vagy antiszociális viselkedésre felhívó, rágalmazó, a Szervező vagy harmadik személyek jó hírnevét sértő vagy veszélyeztető, jogosulatlan vagy kéretlen hirdetést, politikai kampányt vagy ilyen jellegű promóciót tartalmazó , közönséges, obszcén, mások személyiségi jogait bármilyen módon sértő, lejárató célzatú, valótlan, megtévesztő vagy félrevezető információt tartalmazó, gyűlöletkeltő, uszító, faji, etnikai vagy bármilyen más szempontból diszkrimináló, ízléstelen, etikátlan tartalmat posztolnak. Az ilyen tartalmakat megosztó Játékosokat a Szervező jogosult indokolás nélkül, azonnali hatállyal kizárni a Játékból.

A Szervező minden tőle elvárhatót megtesz a Nyereményjáték tisztaságáért, jelen részvételi feltételek szerinti lefolyásáért. A Szervező fenntartja a jogot a Nyereményjáték megszakítására, felfüggesztésére. Amennyiben a Szervező felfüggeszti vagy megszakítja a Nyereményjátékot, erről minimálisan az esemény Facebook oldalán: https://www.facebook.com/tiktophungary/ és weboldalán: www.tiktop.hu tájékoztatják a Játékosokat.

Ha a Játék kapcsán visszaélés vagy a Játékszabályzat megszegésének gyanúja merül fel, továbbá előre nem látott (vis maior) körülmények felmerülése esetén a Szervező, illetve Lebonyolító nem vállal felelősséget semmilyen vitás esetért azzal kapcsolatosan, többek között, hogy ki tekinthető nyertesnek, továbbá fenntartja a jogot, hogy visszatartsa a nyereményt mindaddig, amíg a felek az esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket jogerősen és sikeresen le nem zárják.

 

Amennyiben a Játékos a Játékot visszaélésszerűen, vagy jogszabályba ütköző módon, vagy a Játékszabályzatot megszegve gyakorolja, illetve ennek gyanúja felmerül, Szervező jogosult e Játékost a Játékból egyoldalú nyilatkozattal kizárni.

 

A Szervező fenntartja a jogot a Játék megszakítására, felfüggesztésére, a jogszabályok rendelkezéseire figyelemmel, és azok betartásával. Amennyiben Szervező felfüggeszti vagy megszakítja a Játékot, erről egyszerű közleményt jelentet meg a www.tiktop.hu oldalon.

 

Amennyiben a Játékos bármely Játékszabályzatban rögzített feltételt nem teljesíti, a Játékban visszaélésszerűen vesz részt, vagy illetéktelen előnyre tesz szert, úgy a Játékos a Játékból kizárásra kerül és a Nyeremény átvételére nem jogosult.

 

A Játékszabályzatra, a Játékra a magyar jogszabályok az irányadók, és a Játékban való részvétellel kapcsolatosan kialakuló jogviták kizárólagosan a magyar bíróságok joghatósága alá tartoznak.

Az Instagram a Játékkal kapcsolatban semmilyen felelősséggel nem tartozik, az Instagram és tulajdonosa, a Facebook a Játékot nem szponzorálja, támogatja, felügyeli, illetve más módon sincs kapcsolatban a Játékkal. A Játékos az általa a Játék során átadott információkat a Szervező, és nem az Instagram és/vagy a Facebook számára adja át.

This promotion is in no way sponsored, endorsed or administered by or associated with Instagram and/or itw owner, Facebook.

 

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékszabályzatot indokolt esetben megváltoztassa. A megváltoztatott Játékszabályzatot azonnal közzéteszi a www.tiktop.hu weboldalon, és erről a Játékosokat tájékoztatja a https://www.facebook.com/tiktophungary/ oldalon.

  1. Vegyes rendelkezések

Amennyiben a Szervező tudomására jut, hogy ezen játékszabály 2. pontjában kizárásra került személy mégis részt vett a Játékban, a Szervező e személyt a Játékból kizárhatja és tőle az esetlegesen átadott nyereményt (illetve annak árát) visszakövetelheti.

A Szervező és a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállalnak, illetve mindennemű kártérítési igényt kizárnak az értesítéssel kapcsolatban esetlegesen felmerülő technikai hibákért, továbbá kizár minden kártalanítási, kártérítési igényt a Játék során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.

A Szervező nem tartozik felelősséggel a telekommunikációs és informatikai eszközök rendelkezésre állásáért és működéséért, illetve harmadik személyek tevékenységéért. A Szervező nem tartozik felelősséggel az online felületek helytelen működéséért, amely tőle független okra vezethető vissza, így különösképpen: az online felületet működtető kiszolgáló hibája vagy elérhetetlensége, az internet-hálózathoz való csatlakozás hiánya, a gerinchálózat működési zavarai, az internetes felülethez, vagy annak egy részéhez történő csatlakozás sikertelensége.

A Játékkal kapcsolatosan a jogi út kizárt.

A Szervező fenntartja magának a jogot a jelen játékszabályzat módosítására, amennyiben szükségesnek ítéli meg. 

Budapest, 2021.09.28.

Arvali Kft 

Szervező