ÁSZF

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) határozza meg a a Follow Me Premium Influencer Marketing Agency Ltd. (székhely: Sweepstakes, Alexandra House, Ballsbridge, Dublin 4, D04 C7H2, Írország; nyilvántartási szám: 639694; adószám: 3601776TH) és az ArvaliCom (Arvali Kft.) székhelye: 2724 Újlengyel, Petőfi Sándor u. 48.; cjsz.: 13-09-177562; adószáma: 14586941-2-13), valamint a Publicity Aim Kft. székhely: 7800 Siklós, Felszabadulás u. 7/a; cjsz.: 03-09-119929; adószám: 14543502-2-02; a továbbiakban együttesen: „Szervezők” által szervezett és megrendezésre kerülő TikTOP Fest & Awards 2019 rendezvény (helyszín: Akvárium Klub, Budapest, 1051, Erzsébet tér 12.; időpont:2019. szeptember 29.) a továbbiakban: „Rendezvény” tekintetében (i) a jegyvásárlásra, illetőleg egyéb termékek és szolgáltatások vásárlására, valamint a Szervezők és a jegyvásárlók, a Rendezvény résztvevői közötti jogviszonyra vonatkozó jogokat és kötelezettségeket; továbbá (ii) a látogatók Rendezvényeken való részvételének általános feltételeit, illetőleg a Szervezők és a látogatók közötti jogviszonyra vonatkozó jogokat és kötelezettségeket.

Jelen ÁSZF I. és IV. részének rendelkezései irányadók a Rendezvényekre való jegyvásárlásra, illetőleg további termékek és szolgáltatások megvásárlására, továbbá a Rendezvényeken való részvételre, valamint a Szervezők és a Jegyvásárlók és Látogatók közötti jogviszony szabályozására. A Rendezvényekre történő jegyvásárlás, illetőleg egyéb termék vagy szolgáltatás vásárlásának feltételeit a jelen ÁSZF II. része szabályozza. A jelen ÁSZF III. része szabályozza a látogatók Rendezvényeken való részvételének általános feltételeit, illetőleg a Szervezők és a látogatók közötti jogviszonyra vonatkozó jogokat és kötelezettségeket.

 

I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

A. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK
– Szervezők: az A. pontban meghatározott Ügynökségek.
– Termék: a Szervezőktől, Közreműködőktől vagy egyéb Szerződéses partnerektől a Rendezvények keretében megvásárolható tárgy és/vagy vagyoni értékű jog, illetve az ezekre váltható utalvány vagy más hasonló eszköz.
– Szolgáltatás: minden olyan szolgáltatás, amelyet a Szervezők vagy Szerződéses partnerei a Rendezvényeken vagy a Rendezvényekhez kapcsolódóan – akár ingyen, akár ellenérték fejében – hozzáférhetővé tesznek.
– Jegy: a Szervezők által szervezett Rendezvényeken a belépésre jogosító karszalagra vonatkozó igényt megtestesítő, bármely (nyomtatott vagy elektronikus) formában kiállított és egyedi azonosítóval ellátott, bemutatóra szóló igazolás.
– Karszalag: adott Jegy érvényesítésekor a Szervezők által alkalmazott, a Rendezvényen a Jegyben foglaltak szerinti jogosultságokat biztosító igazolás.
– Jegyvásárló: a Jegyet, Terméket vagy Szolgáltatást az Ticketportálon vagy az Akvárium Klubon vagy Szervezőn keresztül megvásárló személy.
– Látogató: az a természetes személy, aki adott Rendezvényen belépésre jogosultként részt vesz.
– Résztvevő: a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 3. pontja szerinti Résztvevő, vagyis Jegyvásárló és a Látogató. Nem minősül Résztvevőnak a Rendezvényen jogosulatlanul tartózkodó személy!
– Jogosulatlanul tartózkodó személynek minősül az a természetes személy, aki a Rendezvényen anélkül vesz részt, hogy a belépésre érvényes jogcíme lenne, ideértve azt is, aki jogszerűtlenül birtokába került Jegyet érvényes karszalagra vált be, vagy az a személy, aki ilyen karszalaggal vesz részt az adott Rendezvényen.
– Közreműködő: a Szervezők – Rendezvény létrejöttét elősegítő – alvállalkozója
megbízottja.
– Szerződéses partner: adott Rendezvényen a Szervezőkkel létrehozott szerződéses jogviszony alapján önálló tevékenységet végző – Közreműködőnek nem minősülő – vállalkozás vagy más jogi személy.
– Harmadik személyek: a Szervezőkön és a Résztvevőn kívüli természetes és jogi személyek.
– Házirend: a Rendezvényekre vonatkozó – részben a jelen ÁSZF-ben található előírások rövid összefoglalóját, részben a Rendezvény speciális körülményeire tekintettel megállapított kötelező rendelkezéseket tartalmazó – belépési és magatartási szabályokat magában foglaló, az ÁSZF mellékletét nem képező dokumentumok, amelyek elérhetőek a Szervezők honlapján és annak aloldalain, valamint a Rendezvények helyszínén.
– A Jegyértékesítő szolgáltató fizetési szabályzatai az ÁSZF részét nem képező a jegyvásárlással és a jegyek kifizetésével kapcsolatos szabályok összessége.

B. AZ ÁSZF HATÁLYA
1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Szervezőkre, valamint a Jegyvásárlókra, a Résztvevőkre, a Rendezvény területén jogosan vagy jogosulatlanul tartózkódó személyekre. A Szervezők és a Közreműködők, Szerződéses partnerek közötti jogviszony feltételeit külön szerződések tartalmazzák.
2. A jelen ÁSZF határozatlan időre szól.
3. A Résztvevő tudomásul veszi, hogy Szervezők a jelen ÁSZF-et jogosultak egyoldalúan, alapos okkal módosítani. Alapos oknak tekintendő a szabályzatokban felfedezett ellentmondások megszüntetése, helyesírási és nyelvi hibák javítása, a szabályzat egyértelműbbé tétele, a Felek közötti jogviszonyra vonatkozó jogszabály kötelező rendelkezésének változása, illetőleg, ha a módosítást a Rendezvények mindenkori biztonságos vagy gazdaságos lebonyolíthatósága, közbiztonsági vagy közegészségügyi szempontok, a Szervezők által alkalmazott jegyértékesítési folyamatok fejlesztése vagy változása, vagy hazai vagy nemzetközi gazdasági körülmények, piaci folyamatok, illetőleg fesztivállátogatási szokások változása indokolja. Az ÁSZF módosítása esetén a módosításokat a Szervezők által üzemeltetett honlapon teszi közzé. Ezek, azonnali hatállyal hatályba lépnek. Amennyiben a módosítás lényegesen kedvezőtlenebb feltételeket teremt Jegyvásárlóknak vagy Résztvevőknek, úgy a módosítás időpontjától kezdődő tizennégy napig a Jegyvásárló jogosult a jelen jogviszonytól indokolás nélkül, írásban elállni, feltéve, hogy a Rendezvényen való látogatást még nem kezdte meg. Az elállás joga nem illeti meg a Jegyvásárlót, ha a módosítás kizárólag a Látogatókra nézve kedvezőbb rendelkezéseket tartalmaz vagy ha a Jegyet a módosítás közzétételekor már átruházta harmadik személy részére. Ez utóbbi esetben az elállás joga a mindenkori jegybirtokost illeti meg, kivéve, ha a módosítás kizárólag a Látogatókra nézve kedvezőbb rendelkezéseket tartalmaz. Erre is figyelemmel a Szervezők felhívja a Résztvevő figyelmét, hogy az ÁSZF – továbbá az egyes Rendezvények Házirendjei, valamint a Fizetési szabályzatok és az Adatvédelmi Szabályok, amelyek nem képezik a jelen ÁSZF részét – a jegyvásárlást követően, akár a Rendezvényt közvetlenül megelőzően is módosulhatnak. A Szervezők javasolják a Résztvevőnek a jelen ÁSZF változásainak figyelemmel követését.
4. A Jegyvásárló a Jegy, Termék vagy Szolgáltatás megvásárlásával, a Jegyvásárlótól különböző jegybirtokos személy a Jegy jogszerű megszerzésével, a Látogató – ha korábban nem volt jegybirtokos – a karszalag átvételével a jelen ÁSZF-et magára nézve kötelezőnek elfogadja. Erről a körülményről a Jegyvásárló – illetve további átruházásokkor a további átruházó – köteles a Jegy átruházásakor a Látogatót tájékoztatni, és felelős valamennyi, a tájékoztatás elmulasztásából eredő kárért.

Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

5. Az a jegybirtokos, aki a birtokában lévő Jegyhez nem jogszerűen jutott hozzá – ideértve azt is, ha a Jegyhez valamely korábbi jegybirtokos jutott hozzá jogszerűtlenül – a Jegy karszalagra történő cseréjének megkísérlésével, a karszalaggal rendelkező Jogosulatlan résztvevő a karszalag átvételével, a karszalaggal nem rendelkező Jogosulatlan résztvevő pedig a Rendezvényen történő jogosulatlan részvétel megkezdésével magára nézve kötelezőnek elfogadja a jelen ÁSZF-ben szereplő előírásokat és kötelezettségeket. Ezen személyek tudomásul veszik, hogy a Szervezőkkel szemben a jelen ÁSZF alapján jogosultságok őket nem illetik meg, figyelemmel arra, hogy a Szervezők velük nem létesít kötelmet és nem tesz feléjük semmilyen kötelezettségvállalást.

 

II. JEGYEK, VÁSÁRLÁS

1. Jegy
A Jegy karszalagra váltását követően a karszalag testesíti meg a Jegy nyújtotta jogokat és kötelezettségeket. A Szervezők a Jegyvásárló részére értékesítik az adott Rendezvényen való részvételre jogosító Jegyet, amely jogviszony a Jegy ellenértékének megfizetésével és a Jegy Szervezők általi átadásával teljesedésbe megy. Ezt követően a Jegyvásárló – amennyiben a Jegy az ő birtokában marad –, illetőleg a mindenkori, a Jegyet jogszerű szerződések láncolatán keresztül megszerző jegybirtokos arra válik jogosulttá, hogy a Szervezők a Jegyét a III. rész 2. pontja szerint a megfelelő karszalag(ok)ra cserélje.

2. Vásárlási folyamat
2.1. Vásárlás elektronikus úton
Az online vásárlási módokat a Szervezők a Ticketportál országos hálózata és az Akvárium Klub, mint szerződéses partnerek bevonásával végzik, ezért a jegyvásárlásához – különösen annak technikai megvalósulásához – kapcsolódóan felelősséget nem vállalnak. A szükséges adatok megadását, jelen ÁSZF és a szerződéses feltételek elfogadását követően a Ticketportál és az Akvárium Klub rendszerén és annak feltételeit követve bonyolódhat le a jegyvásárlás. A Jegyvásárló kizárólagos felelőssége, hogy a Szervezők felé késedelem nélkül jelezze, ha a Jegyet vagy igazolást mégsem kapta meg.
Minden egyes megvásárolt Jegyhez külön igazolás (vagy egyéb, egyedi azonosításra alkalmas elektronikus megoldás [például QR-kód vagy vonalkód]) tartozik, mindegyik különböző igazolás (vagy egyéb, egyedi azonosításra alkalmas elektronikus megoldás) bemutatása szükséges a Jegy érvényességének igazolásához. A Szervezők a Rendezvény helyszínén egy darab igazolás (vagy egyedi azonosításra alkalmas elektronikus megoldás) ellenében egy darab karszalagot, illetve a Jegy, Termék vagy Szolgáltatás jellegétől függően kapcsolódó (például VIP) karszalagot vagy Jegyet adnak ki.
A Jegyvásárló felelőssége az igazolás (illetve az egyéb, egyedi azonosításra alkalmas elektronikus megoldás) megőrzése, és a Rendezvényre való belépéskor a vásárláskor kapott tájékoztatás szerinti megfelelő formában történő bemutatása. A Szervezők kifejezetten felhívják a figyelmet, hogy a Jegyek és az egyedi azonosításra alkalmas elektronikus megoldások) bemutatóra szólnak, nem kerülnek nevesítésre, azaz a Jegyek regisztrációja, illetőleg adott Jegyhez meghatározott személyhez rendelése alapesetben nem lehetséges. A számviteli jogszabályoknak történő megfelelés és a tranzakciók biztonsága érdekében, azonban az adatkezelési szabályzatban foglaltak szerint – annak ellenére, hogy a Jegyek nem nevesítettek – a jegykibocsátók a Jegyvásárló adatait megőrzik, és ezen adatok a Szervezők adatbázisában esetenként és a szükséges ügyintézés idejéig összekapcsolásra kerülhetnek a megvásárolt Jegyekkel, és szükség esetén bármilyen probléma megoldásával kapcsolatban, a Szolgáltatásokkal, továbbá az Adatvédelmi Szabályokban és annak mellékletében foglaltak szerint az adatok továbbításra kerülhetnek az adott Terméket, Szolgáltatást nyújtó Közreműködőnek vagy Szerződéses partnernek is esetenként és a szükséges ügyintézés idejéig. Az előzőekben írtakon túl, amennyiben valamely Jegyre való jogosultság fennállásának megállapításához ez szükséges, úgy az adott Jegyhez meghatározott személy kerülhet rendelésre.
A karszalagot a Szervezők azon személy részére adják ki az adott Rendezvény helyszínén, aki az igazolásban (vagy az egyéb, egyedi azonosításra alkalmas elektronikus megoldásban) szereplő kódot először bemutatja. Az igazolással való esetleges visszaélés (például a kóddal történt korábbi, jogosulatlan belépés) esetén karszalagot vagy új Jegyet a Szervezők nem adnak ki. A vonalkód megőrzése és birtokon belül tartása a jegyet megvásárló felelőssége. Erre tekintettel az igazolás (illetve az egyéb, egyedi azonosításra alkalmas elektronikus megoldás) olyan módon történő, gondos őrzése, hogy ahhoz illetéktelenek ne férjenek hozzá, a Jegyvásárló, illetve a jegybirtokos kizárólagos kötelezettsége és felelőssége. A Szervezők az esetleges visszaélésekért felelősséget nem vállalnak, a Jegy (vagy egyéb igazolás) jogos tulajdonosának kötelezettsége a jegy illetéktelen személyek hozzáférésétől való megóvása, az illetéktelen személyek hozzáférésének, felhasználásának megakadályozása.
Az online vásárlásra vonatkozó részletes feltételek kapcsán az online vásárlási felületeken és elérhetőségeken nyújt a jegyértékesítő szolgáltatója (Ticketportál és Akvárium Klub) részletes tájékoztatást, különösen a következő témakörök tekintetében: online szerződéskötés, fizetési és teljesítési módok, számlázás, adatkezelés.
A jegyértékesítő és szerződéses partnerei fenntartják a jogot, hogy az online szolgáltatásért tételenként adminisztrációs díjat számoljanak fel.
2.2. A Jegy átruházása
A Jegyek előzetesen szabadon átruházhatók. Átruházás esetén az átruházó köteles biztosítani, hogy a Jegyet megszerző személy a Szervezők ÁSZF-jét és egyéb szerződéses feltételeit elfogadja, és felelős valamennyi, a tájékoztatás elmulasztásából eredő kárért. A Jegyet megszerző személy tudomással bír arról, hogy az átruházó személynek – és egynél többszöri átruházás esetén a korábbi átruházóknak is – értelemszerűen hozzáférése van a Jegy karszalagra váltásához, illetve a Termék vagy Szolgáltatás felhasználásához szükséges igazoláshoz (és egyéb, egyedi azonosításra alkalmas elektronikus megoldáshoz). A megszerző személy felelőssége gondoskodni arról, hogy az átruházó személy ezen igazolást már ne használhassa fel. Az átruházásra irányuló tranzakció feltételeit az átruházó és a megszerző személy egymás között alakítja ki, emiatt a közöttük létrejövő jogviszonyra – ideértve a felelősségre a Jeggyel való esetleges visszaélésekért – kizárólag kettőjük megállapodása az irányadó. Mivel ezen jogviszonynak nem részese, a Szervezők kifejezetten kizárják a Jegyek átruházásával kapcsolatos mindennemű felelősségét, ideértve az esetleges visszaélésekért (például a Jegyen, igazoláson szereplő kóddal történt korábbi, jogosulatlan belépésért) való felelősséget is, és felhívja a figyelmet arra, hogy visszaélés esetén sem ad ki a Jegyet megszerző személy részére karszalagot vagy új Jegyet, igazolást.
3. Jegyek, igazolások pótlása, cseréje és visszaváltása
A vásárlási folyamat a fizetés megtörténte előtt bármikor, következmények nélkül megszakítható. Ezen lépést követően a Jegyvásárlót a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdés l) pontja alapján a jegyértékesítési szolgáltatás igénybevételétől való elállási jog nem illeti meg. A Szervezők nem zárják ki a Standard Jegyek VIP Jegyre cserélését megfelelő egyidejű ráfizetés mellett, és amennyiben VIP jegyek rendelkezésre állnak a kérelem idejében.

4. Szavatosság, felelősségi kérdések
4.1. A Résztvevő tudomásul veszi, hogy a Rendezvényekhez kapcsolódóan olyan Termékek és Szolgáltatások is megvásárolhatók, amelyeket nem a Szervezők vagy Közreműködői, hanem más Szerződéses partnerek nyújtanak számára (vendéglátóipari szolgáltatások, helyszíni játékok, szolgáltatások). Ilyen esetekben a szerződés közvetlenül a Résztvevő és a Szerződéses partner között jön létre, a jogviszonyból származó jogok és kötelezettségek közvetlenül őket jogosítják, illetve kötelezik. A Résztvevő kifejezetten tudomásul veszi, hogy az ilyen Termékekkel és Szolgáltatásokkal, illetőleg a rájuk vonatkozó jogviszonnyal összefüggésben a Szervezőkkel szemben semmilyen igényt nem támaszthat. A Szervezők általánosságban is kijelentik, hogy nem vállalnak semmilyen felelősséget a Szerződéses partnerek által nyújtott Termékekkel és Szolgáltatásokkal kapcsolatban. A Szerződéses partnerek által nyújtott Szolgáltatásokat és Termékeket a Látogató kizárólag saját felelősségére veheti igénybe, használhatja. A Szervezők nem vállalnak semmilyen felelősséget a Szerződéses partnerek által biztosított Szolgáltatások és Termékek igénybevételével, illetve használatával kapcsolatban keletkezett vagy elszenvedett károkért.
4.2. A Résztvevő kijelenti, hogy az általa valósként megadott adatok a valóságnak megfelelően kerülnek megadásra a vásárlás keretében és minden egyéb olyan alkalommal, amikor az a Szolgáltatások igénybevétele során szükséges. A Szervezők kizárják a helytelen vagy működésképtelen adatok, email-cím vagy szállítási cím megadásából eredő kárért való felelősségüket.
4.3. A Résztvevő tudomásul veszi, hogy a Szervezők nem felelősek semmilyen olyan kárért vagy visszaélésért, amely a Ticketportálon vagy az Akváriumon keresztül történő jegyváltás, vagy valamely fizetési mód alkalmazása során vagy következtében keletkezik, így többek között azért sem, ha a bankkártya elvesztését a Résztvevő nem jelentette be a bankkártyát kibocsátó pénzintézet felé. A Szervezők különösen nem vállalnek felelősséget az alkalmazott fizetési megoldás hibáiért, hiányosságaiért vagy biztonságosságáért.
4.4. A jelen ÁSZF alapján a Szervezők és a Résztvevő közötti jogviszonyból származó követelések érvényesítésére a Ptk. 6:22. § (3) bekezdése alapján hat hónapos elévülési határidő áll rendelkezésre.

 

III. RÉSZVÉTEL A RENDEZVÉNYEKEN

1. A jogviszony jellege
A Szervezők a Látogató részére lehetőséget biztosít az ÁSZF jelen III. részében foglalt feltételek szerint az adott Rendezvényen való részvételre. Nem jogosít visszatérítésre, ha a Jegyvásárló vagy – amennyiben ez tőle eltér – a Jegyet vagy a karszalagot jogszerűen birtokában tartó személy a Rendezvényen bármely okból nem kíván vagy nem képes részt venni, vagy a Látogató a részvétellel a karszalag által lehetővé tett időpontnál hamarabb felhagy. A Jogosulatlan résztvevő a Rendezvényen történő részvételre nem jogosult.
A Rendezvény – összhangban a I. rész B/2. pontjában írtakkal – programok és a Szervezők által nyújtott Szolgáltatások összességét jelenti, a Rendezvényeken elérhető konkrét programok és Szolgáltatások tartalmát és mennyiségét a Szervezők, mint a Rendezvény szervezői és rendezői alakítják ki. Tekintettel arra, hogy a programokat és Szolgáltatásokat a Szervezők nagyszámú Közreműködő együttműködésében, ezen Közreműködők teljesítésének függvényében nyújtják, azok hozzáférhetőségét, tartalmát, minőségét és mennyiségét (így például adott előadó(k) fellépését, az általuk nyújtott előadás elvárásoknak való megfelelőségét vagy adott programon és/vagy helyszínen történő részvétel lehetőségét) a Szervezők nem garantálják a Látogató számára, hanem az a helyszín és a helyszínen lévő eszközök sajátosságaiból adódó korlátok (például egyes zárt rendezvényterek befogadóképessége) között alakul. Mindazonáltal a Szervezők mindenkor törekszenek az előzetesen kommunikált programok és Szolgáltatások nyújtására, illetve ellehetetlenülés esetén a korábban kommunikált kieső program vagy Szolgáltatás más programmal vagy Szolgáltatással történő pótlására; azonban erre vonatkozólag semmilyen kötelezettséget és/vagy felelősséget nem vállal. Ennek bármilyen okból történő elmaradása esetén azonban Szervezők nem vonhatók felelősségre, díjkompenzáció feléjük nem érvényesíthető.

2. Karszalag
A Jegy karszalagra csak abban az esetben jogosít, ha a Jegyhez annak birtokosa – illetőleg egynél többszöri átruházás esetén valamennyi korábbi birtokos is – jogszerűen jutott hozzá.
A Szervezők kifejezetten fenntartják a jogot arra, hogy amennyiben a beléptetés során annak a gyanúja merül fel, hogy a Jegy nem jogszerű úton került a jegybirtokoshoz – vagy egynél többszöri átruházás esetén valamely korábbi jegybirtokoshoz – (különösen, de nem kizárólagosan bankkártya-csalás gyanúja esetén), úgy a jegybirtokostól a Jegy megszerzésének, illetve megvásárlásának jogszerűségét alátámasztó okiratokat és/vagy igazolást kérjenek, ezek megfelelőségét saját mérlegelése szerint megítéljék, és megfelelő okirat vagy igazolás hiányában a Jegyet vételár-visszatérítési kötelezettség nélkül érvénytelenítsék, és a belépést a Rendezvényre megtagadják. A Szervezők a karszalagokat ahhoz a látogatóhoz rendelik, aki a megvásárolt jegye alapján arra jogosult. Vásárlók nem ruházhatják át egymásra a jegyeiket, mivel gyermekrendezvény lévén kiskorúak és nagykorúak egyaránt megtalálhatók a helyszínen, és Szervezők nem vállalhatják a különböző jogosultsággal bíró jegyek megkeveredéséből adódó kényelmetlenségeket, jogosultságbeli problémákat (pld egy kiskorú nagykorú jegyet kap vagy fordítva). Fontos, hogy a jegybirtokos a Jegyet gondosan megőrizze a beléptetés után is. A Szervezők jogosultak saját belátásuk szerint, indokolás nélkül átmenetileg vagy véglegesen felfüggeszteni a jelen bekezdésben írt eljárások alkalmazását.
Elsősorban a kézen hordott karszalag jogosít a Rendezvény területén való tartózkodásra, de indokolt, a Szervezők által jóváhagyott esetben a karszalag más olyan végtagon is viselhető, ahonnan az sérülésmentesen nem kerülhet eltávolításra. Az előzőekben írtak betartását a Szervezők és Közreműködői ki- és belépéskor, illetve a Rendezvények területén folyamatosan ellenőrzik. A karszalag sérülése vagy elvesztése a Látogató kizárólagos felelősségi körébe esik, így ilyen esemény bekövetkezte esetén a Látogató elveszíti az ép karszalag nyújtotta jogait, és köteles elhagyni a Rendezvény helyszínét. A sérült – átragasztott, elvágott, megbontott, kézfejnél nagyobb átmérőjű, bármely más módon manipulált, sérült karszalag érvénytelen. A megrongálódott, elveszett karszalagot a Szervezők nem pótolja vagy cseréli.
A Szervezők fenntartják a jogot továbbá arra is, hogy a Rendezvény területén tartózkodó személyek karszalagra való jogosultságát a helyszínen folyamatosan ellenőrizzék. Az ellenőrzött személyek kötelesek a Szervezőkkel ebben a körben együttműködni, és a megfelelő tájékoztatást megadni. Szülőjeggyel csak gyermekre vigyázó, azzal szülői kapcsolatban levő felnőtt léphet be a rendezvény területére. Amennyiben ezt nem tudja bizonyítani hitelt érdemlő módon, úgy 14 év felettiek számára érvényes jegyre kell váltani, és az árkülönbséget ki kell fizetnie. 14 év alattiaknak szóló jegyet csak 14 év alattiak használhatják, miképp a 14 év felettieknek szóló jegyet csak 14 év felettiek.

3. Belépés
3.1. A Rendezvényekre kizárólag az arra kijelölt helyeken és időtartamban, kizárólag az arra feljogosított személyek jogosultak belépni.
3.2. Belépéskor a Látogató és a Jogosulatlan résztvevő aláveti magát az adott Rendezvény vonatkozásában alkalmazásra kerülő jogszerű beléptetési folyamatnak. Az Akvárium Klubnak saját szabályzata alapján jogában áll a beléptetési folyamat során a Látogató és a Jogosulatlan résztvevő képmását rögzíteni és a felvételt a belépéssel kapcsolatos visszaélések megelőzése és a felelős személyek felderítése érdekében megőrizni, kezelni, valamint a hatóságok ezirányú megkeresése esetén részükre átadni. Látogatók az ÁSZF elfogadásával egyben elfogadják az Akvárium Klub Házirendjét és szabályzatait is. Amennyiben ellentmondás lenne a Szervezők és a Klub szabályzatai között, úgy minden esetben a szigorúbb feltételek az irányadók, legyenek azok bármelyik szabályzatban, amennyiben ugyanazon témakörről van szó.
3.3. A Szervezők a Rendezvények biztonságos lebonyolítása érdekében fenntartják a jogot arra, hogy a Rendezvények területére bevihető tárgyakat, eszközöket az adott Rendezvény Házirendjében vagy a beléptetési folyamat során a helyszínen korlátozza. A Rendezvények területére étel, ital csak annyiban vihető be, amennyiben azt jogszabály, illetve valamilyen igazolható egészségügyi ok (például cukorbetegség vagy inzulin rezisztencia) indokolttá teszi, és az adott étkezési rend ellátását a helyszíni vendéglátóegység nem tudja biztosítani. A Szervezők felhívják a Látogató figyelmét ezen kérdés tekintetében a Házirend ellenőrzésére, illetve a Látogató előzetes tájékozódási kötelezettségére.
3.4. A kísérő felelős az általa kísért gyermekekért és azért, hogy mindvégig olyan állapotban legyen, amely lehetővé teszi az ebből eredő feladatai felelős ellátását. A kísérő szabad akaratából egyedül hagyhatja gyermekét, akiért ez esetben a rendezvény helyszínét biztosító munkatársak lesznek felelősek. Ugyanakkor a gyermekek biztonságának életszerűen nem elvárható mértékű védelmét nem várhatja a gyermek felügyeletével megbízott szülő.
3.5. A Rendezvények területére a jogszabályban meghatározott segítő kutyákat, vakvezető kutyákat és rendőrségi kutyákat lehet behozni, azzal, hogy az egyéb háziállatok beléptetésére az Akvárium Házirendje ír elő szabályokat. A Szervező felhívják a Látogatók figyelmét a Házirend ellenőrzésére.

4. Magatartási szabályok a Rendezvények területén
4.1. A Látogató a Rendezvények területén az általános viselkedési normákat betartva köteles viselkedni a vonatkozó jogi előírásoknak, az ÁSZF-nek és a Házirendnek megfelelően. A Látogató köteles tartózkodni minden olyan megnyilvánulástól, közléstől vagy cselekedettől, amely mások személyiségi jogait, életét, egészségét, vagy testi épségét veszélyeztetheti vagy sértheti. A Látogató a Rendezvények területéről megközelíthető lezárt területekre nem jogosult belépni.
4.2. A Látogató tudomásul veszi, hogy a Rendezvényekről hang- és képfelvételt készíthetnek a Szervezők, valamint a Szervezőktől engedélyben részesülő Szerződéses partnerek, Közreműködők, sajtómunkatársak, más Látogatók, illetve egyéb Harmadik személyek. Ennek megfelelően a Látogató a Rendezvényeken történő részvétellel kifejezetten hozzájárul arcának, megjelenésének, megnyilvánulásainak rögzítéséhez és közléséhez, azzal, hogy kizárólag kifejezett beleegyezésével nevesíthető. 14 éven aluli kiskorúak kizárólag törvényes képviselőjükkel (szülő) és hozzájárulásával jogosultak a Rendezvényen részt venni. Az előzőek szerinti megjelenítéseken annak készítője a Látogató tekintetében térben, időben és felhasználási módban korlátlan, átruházható, és kizárólagos felhasználási jogosultságot szerez. A Szervezők, valamint a Szervezőktől engedélyben részesülő személyek a Látogató relációjában korlátozás nélkül jogosultak a megjelenítés hasznosítására, felhasználására (különösen a Rendezvények népszerűsítésére), többszörözésére, közzétételére, átdolgozására, nyilvánosságra hozatalára, nyilvánossághoz közvetítésére és forgalmazására, anélkül, hogy a Látogató részére ezért bármilyen módon ellenszolgáltatást kellene nyújtaniuk. A Látogató külön is tudomásul veszi, hogy a Szervezők a Rendezvényt, illetve a koncerteket, programokat rögzítik, a rögzített felvételt többszörözik és képhordozón terjesztik, sugározzák, vagy más módon a közönséghez közvetítik, ismételten sugározzák, vagy más módon a közönséghez közvetítik, ideértve azt az esetet is, amikor a Rendezvényt, illetve a koncerteket, programokat vezeték útján vagy bármely más eszközzel vagy módon (például YouTube-on keresztül) úgy teszik a nyilvánosság számára hozzáférhetővé, hogy a nyilvánosság tagjai a hozzáférés helyét és idejét egyénileg választhatják meg. Az előzőek szerinti megjelenítés kapcsán a Látogató nem jogosult igényt vagy követelést támasztani a Szervezőkkel szemben. A Látogató jogosult a Rendezvényeken hang-és képfelvétel készítésére, azzal, hogy ezt kizárólag személyes célokra használt telekommunikációs eszközbe (például mobiltelefon, táblagép) integrált kép- és hangrögzítővel vagy nem professzionális fotófelszereléssel végezheti, továbbá az általa készített kép- és hangfelvételt nem értékesítheti, és ellenérték fejében nem hasznosíthatja, illetve kereskedelmi célból ellenérték nélkül sem hasznosíthatja, az azokon szereplő Látogatókat beleegyezésük nélkül nem nevesítheti, személyiségi jogaikat nem sértheti. A Szervezők kifejezetten kizárják a felelősségét arra az esetre, ha más Látogatók az előzőekben írtakat megszegik. Látogatók videófelvételek rögzítését néhány perc erejéig tehetik meg. Annak megítélése, hogy mi a maximális felvételi idő, a Szervezők és megbízottjaik, illetve a helyszín biztonsági munkatársainak feladata.
4.3. A Rendezvények területén – a Rendezvények bejárata előtti területet is ideértve – a Szervezők előzetes írásbeli engedélye hiányában tilos bármiféle gazdasági, kereskedelmi vagy reklámtevékenység folytatása.
4.4. A hatályos jogszabályok alapján kábítószernek minősülő anyagok fogyasztása a Rendezvények területén is tilos, azt a törvény bünteti.
4.5. Tekintettel arra, hogy a Rendezvény célja a kulturált és zavartalan szórakozás biztosítása a Látogatók számára, a Rendezvényen a Szervezők által szervezett eseményekkel össze nem függő bármilyen demonstráció – az azon résztvevők létszámától függetlenül –, vagy egyéb megnyilvánulás tilos. Mindazonáltal a Szervezők fenntartja magának a jogot, hogy egyes demonstrációkat a Szervezők előzetes kérése alapján, kizárólagos megítélése szerint engedélyezzen, azzal, hogy ilyen esetben is kötelesek az azokon résztvevők a jelen ÁSZF-et betartani, és egyébként is olyan magatartást tanúsítani, hogy az más Látogatók szórakozását, a Rendezvény területén való közlekedését, a Rendezvény területére való bejutását vagy onnan való kijutását, továbbá a Szolgáltatások és/vagy Termékek más Látogatók általi igénybevételét ne zavarja, ne nehezítse, ne korlátozza, ne akadályozza vagy ne lehetetlenítse el. A Szervezők jogosultak a kifejezetten nem engedélyezett demonstrációt indokolás nélkül befejeztetni, továbbá a Szervezők fenntartja magának azt a jogot is, hogy az általa az előzőek szerint engedélyezett demonstrációt is indokolás nélkül befejeztesse. A Szervezők kizárólagos megítélése szerint jogosultak a demonstráció egyes feltételeit – így különösen a következőket: létszám, helyszín és időtartam – megállapítani. Abban az esetben, ha a Szervezők egy adott demonstrációt befejezettnek nyilvánítanak, a résztvevők kötelesek azt azonnal abbahagyni. Abban az esetben, ha a Szervezők egy általuk az előzőek szerint engedélyezett vagy tudomásul vett demonstráció tekintetében feltételeket állapítanak meg, a résztvevők kötelesek azokat maradéktalanul betartani.

5. Magatartási szabályok a Rendezvények területén kívül
A Látogató a Rendezvény helyszínén kívül, az oda és vissza út alatt a vonatkozó jogszabályokban meghatározottak szerint, kulturáltan, az általános normákat betartva köteles eljárni és viselkedni. A Látogató köteles tartózkodni minden olyan megnyilvánulástól, közléstől vagy cselekedettől, amely mások személyiségi jogait, életét, egészségét, vagy testi épségét veszélyeztetheti vagy sértheti, különös tekintettel a további Látogatókra, és a helyi lakos Harmadik személyekre.

6. Elveszett tárgyak
Az elveszett tárgyakra vonatkozó szabályokat az egyes Rendezvények Házirendje tartalmazza. A Szervezők felhívja a Látogató figyelmét a Házirend ellenőrzésére.

7. Biztonság
A Rendezvények területén a Szervezők megfelelő szakképesítéssel és engedélyekkel bíró alkalmazottai vagy Közreműködői biztosítják a magatartási és biztonsági szabályok betartását. A Látogatók az adott Rendezvényen történő részvétellel kifejezetten vállalják, hogy ezen Közreműködőkkel a jogszabályi keretek között messzemenően együttműködnek, veszélyhelyzet esetén, illetőleg amennyiben egyéb fontos körülmények (így például közegészségügyi okok) ezt indokolják, az utasításaikat követik.

8. Elsősegély és orvosi ügyelet
A helyszínen az érvényes jogi szabályozások alapján orvosi ügyelet működik, amennyiben arra Látogató társadalombiztosítás, egészség- vagy utazásbiztosítás, illetve pénzügyi térítés ellenében jogosult.

9. Szolgáltatások nyújtása és Termékek értékesítése
A Rendezvényen ingyenes és fizetős Szolgáltatások és Termékek egyaránt igénybe vehetők. A Látogató vállalja, hogy minden igénybe vett fizetős Szolgáltatásért és Termékért fizet, felelősséget vállal minden vételár és díj kellő időben történő megfizetéséért.
A Látogató a fizetős Termékek és Szolgáltatások ellenértékét a Szervező, Közreműködői vagy Szerződéses partnerei által felkínált fizetési megoldások szerint egyenlítheti ki.

10. Házirend
Az egyes Rendezvények házirendjei nem képezik a jelen ÁSZF mellékletét. A Házirendek összefoglalják az adott Rendezvénnyel kapcsolatos főbb tudnivalókat (elnevezése, helyszíne, időtartama, megközelítése stb.), valamint a Rendezvényen követendő – részben az ÁSZF-ben is meghatározott – főbb magatartási szabályokat.
A Szervezők felhívják a figyelmet, hogy a Házirend előzetes értesítés nélkül, akár a Rendezvényt közvetlenül megelőzően is módosulhat, ezért javasolja azok figyelemmel követését. Az aktuális Házirend megtekinthető a Rendezvény honlapján és annak aloldalain, valamint a Rendezvény helyszínén. Amennyiben a TikTOP Fest & Awards és az Akvárium Klub házirendje eltér egymástól, úgy a kettő közül a szigorúbb lesz az irányadó.

11. Szavatosság és felelősségi kérdések
11.1. A Szervezők szavatolják, hogy a Látogató a jogszerűen birtokolt, megfelelő Jegyért kapott karszalaggal be tud lépni az adott Rendezvényre, azzal, hogy a nagy látogatottságra tekintettel a Szervezők nem vállalnak szavatosságot arra, hogy maga a beléptetési folyamat (azaz a Jegy karszalagra váltása és a karszalaggal a Rendezvényre való belépés) mennyi ideig tart. Mivel a Rendezvény köztudottan események összességéből áll, ezért az előbbi szavatosság értelemszerűen nem terjed ki az egyes eseményekre, azaz például arra, hogy a nagy látogatottságra tekintettel az egyes eseményekre be lehet-e, illetve mennyi idő alatt lehet bejutni, azt milyen minőségben lehet élvezni, és a Szervezők kifejezetten kizárják, hogy ezen okok miatt a Látogató részére a Jegy árát visszatérítsék, arra utólagos kedvezményt adjanak, kártérítést, kártalanítást vagy bármilyen kompenzációt fizessenek. A Rendezvényen belül az egyes események időpontját a Szervezők jogosultak egyoldalúan módosítani (így a Szervezők kifejezetten fenntartják magának a műsorváltoztatásnak a jogát), azzal, hogy az esetleges rossz időjárási körülményekre tekintettel nem kerül feltétlenül megváltoztatásra a rendezés időpontja. Tekintettel arra, hogy a Szervezők és a Jogosulatlan résztvevő között szerződéses jogviszony nem jön létre, a Szervezők a Jogosulatlan résztvevő felé kifejezetten kizárják a szerződésszegésért és minden olyan igényért való felelősséget, amelyet velük szemben egy Résztvevő egyébként támaszthatna.
11.2. Szervezők fenntartják a jogot arra, hogy a Rendezvényt, az azokon nyújtott Szolgáltatásokat és Termékeket szükség és belátása szerint módosítsák, átalakítsák, továbbfejlesszék. A Látogató nem jogosult igényt vagy követelést támasztani a Szervezőkkel szemben ezen módosítások, átalakítások, vagy továbbfejlesztések kapcsán.
11.3. A Szervezők jogszerű felmondása esetén a Látogató nem jogosult igényt vagy követelést támasztani a Szervezőkkel szemben.
11.4. A Látogató a Rendezvényt csak saját felelősségére látogathatják.
11.5. A Szervezők kizárólag a nekik felróható és szándékosan elkövetett, az emberi életet, testi épséget károsító szerződésszegésért felelnek, és a Látogatót jogszabályok alapján megillető jogokon túl kifejezetten kizárják a felelősségüket minden egyéb káresemény kapcsán. A Jegy ára az előzőekben írt kizárásokra tekintettel került meghatározásra.
11.6. A helyszín közelében található parkolókban elhelyezett tárgyak, így különösen az ott elhelyezett gépjárművek és az azokban elhelyezett tárgyak tekintetében a Szervezők felelőssége kizárt.
11.7. Azt követően, hogy a Jegyvásárló átvette a Jegyet, illetve a Látogató a karszalagot, a Szervezők nem vonhatók felelősségre a Jegy vagy karszalag károsodásáért, megsemmisüléséért vagy sérüléséért. A sérült vagy elveszett karszalag kapcsán alkalmazott eljárások okán nem jogosult a Látogató igényt vagy követelést támasztani a Szervezőkkel szemben.
11.8. A Látogató, valamint a Jogosulatlan résztvevő teljes mértékben felelős mind polgári jogi, mind büntetőjogi értelemben a kíséretében lévő kiskorú személy által vagy házi kedvence által a Rendezvény keretében, vagy azzal összefüggésben okozott károkért, mind a Szervezők, mind a Közreműködők és Szerződéses partnerek, mind a további Látogatók, mind a Harmadik személyek tekintetében.
11.9. A Szervezők kizárják a felelősséget minden olyan kárért, amelyet a Látogató, valamint a Jogosulatlan résztvevő vagy Harmadik személy jogellenes tevékenysége vagy mulasztása okozott a Szervezők bármely Látogatójának, Jogosulatlan résztvevőjének, illetve Harmadik személynek.
11.10. A Rendezvényen kívül, oda és visszaút alatt esetlegesen keletkező káresemények tekintetében a Szervezőket felelősség nem terheli, ezek nem esnek a Szervezők felelősségi körébe, mivel a Szervezők kizárólag a Rendezvények helyszínén bekövetkező káresemények kapcsán vonhatók felelősségre, a jelen ÁSZF-ben írt feltételek fennállása esetén.
11.11. Tekintettel arra, hogy a Rendezvény záró időpontjában a bontási munkálatok késedelem nélkül megkezdődnek, a Látogató ezen időpontot követően nem tartózkodhat a Rendezvény területén. Amennyiben a Rendezvényen igénybe vehető Termékek és Szolgáltatások valamelyike a Rendezvény záró időpontját követően is elérhető a Látogató részére, úgy ezen időpontot követően a Látogató ezeket kizárólag saját felelősségére veheti igénybe.
11.12. A Rendezvények területére be nem vihető házi kedvencek, eszközök, italok, élelmiszerek elhelyezéséről a Szervezőknek nem áll módjában gondoskodni, kivéve, ha adott Rendezvény vonatkozásában – az annak Házirendjében foglaltak szerint – az elhelyezés lehetőségét biztosítja, azzal, hogy ezen dolgok tekintetükben a Szervezők a felelősségét még ez utóbbi esetben is kizárja.

 

IV. ÁLTALÁNOS ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

1. Szankciók
1.1. A Szervezők a jogviszonyt adott Rendezvény, vagy mindazon Rendezvények vonatkozásában, amelyek tekintetében a Résztvevő Jeggyel vagy karszalaggal bír, jogosultak azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a Résztvevő a jelen ÁSZF bármely pontját bármely Rendezvény tekintetében fennálló jogviszonyuk kapcsán megszegi. Ilyen esetben a Résztvevő Jegyét a Szervezők érvényteleníthetik, illetve karszalagját a Szervezők eltávolíthatják, és a Résztvevő a Rendezvényt köteles elhagyni. A Jogosulatlan résztvevő a Rendezvényen egyáltalán nem tartózkodhat, és a Szervezők felszólítására köteles a Rendezvényt haladéktalanul elhagyni.
1.2. A Szervezők az azonnali hatályú felmondás mellett vagy helyett az érintett Résztvevővel, valamint a Jogosulatlan résztvevővel szemben meghatározott időtartamra (adott Rendezvény végéig) szóló részleges (adott Rendezvényre vagy egyes Rendezvényekre) vagy teljeskörű (a Szervezők által szervezett összes Rendezvényre) szóló eltiltást alkalmazhat. Az eltiltás lejártát követően a Szervezők jogosult a Rendezvények látogatásának jogát egyedi feltételekhez kötni. Amennyiben a Résztvevő az eltiltás hatálya alatt látogatja valamelyik Rendezvényt, vagy annak lejártát követően a Szervezők által előírt egyedi feltételeket megszegi, úgy a Rendezvényt a Szervezők felszólítására köteles haladéktalanul elhagyni.
1.3. Szervezők a jegyhamisítók és a hamisításban közreműködők, illetve egyéb bűncselekményt elkövetők ellen feljelentést tesznek.

2. Védjegyek és szerzői jogok
2.1. A Szervezők és az esemény weboldalain, az online és offline médiában, valamint a Rendezvényeken megjelenő védjegyek, logók, anyagok, információk a Follow Me Agency és az Arvali Kft. kizárólagos tulajdonában állnak. Ezen megjelöléseket a Közreműködői, illetve a Szerződéses partnerek, Látogatók és Harmadik személyek a Szervező kifejezett és előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül bevételszerzési céllal semmilyen módon nem használhatják, nem másolhatják, nem terjeszthetik, és nem tehetik közzé.
2.2. A védjegyek, logók, illetve egyéb információk és anyagok iparjogvédelmi, illetőleg szerzői jogi védelem alatt állnak, vagy iparjogvédelmi eljárás indult velük kapcsolatban, illetőleg szerzői jogi védelem alatt állnak. Az ezekhez fűződő jogok a Szervezőket illetik meg.
2.3. A Résztvevő által a Rendezvényekkel kapcsolatban, illetve azok során a Szervezőkkel, Közreműködőivel és Szerződéses partnereivel közölt megjegyzéseken, észrevételeken, javaslatokon és ötleteken a Szervezők korlátlan és kizárólagos felhasználási jogosultságot szereznek. Résztvevők egyetértenek azzal, hogy a Szervezők minden említett jog kizárólagos tulajdonosává válnak, és azok használatában semmilyen módon nem korlátozhatóak. A Szervezők korlátozás nélkül jogosultak a Résztvevő észrevételeinek hasznosítására, felhasználására, többszörözésére, közzétételére, átdolgozására, nyilvánosságra hozatalára, nyilvánossághoz közvetítésére és forgalmazására anélkül, hogy ezért bármilyen ellenszolgáltatást kellene nyújtaniuk.

3. Vis Maior
Az esemény kapcsán esőnap nincs. Amennyiben háború, lázadás, terrorcselekmény vagy annak fenyegetése, sztrájk vagy sztrájknak nem minősülő megmozdulás, behozatali vagy kiviteli embargó, baleset, tűz, blokád, árvíz, földrengés, természeti katasztrófa, súlyos vihar, súlyos energiaellátási zavar, súlyos közlekedési zavar/akadályozás, járvány, hatósági, katonai vagy rendfenntartói rendelkezés, utasítás vagy aktus, vagy más olyan előre nem látható és elháríthatatlan akadály következményeképpen, amely a Szervezők hatókörén kívül esik, és a Szervezők nem képesek valamilyen szerződéses kötelezettségüknek eleget tenni, úgy a Szervezők nem tartoznak felelősséggel a Résztvevő felé semmilyen veszteségért vagy kárért, amely ezen események következtében előállt. A jelen vis maior rendelkezés megfelelően alkalmazandó mind adott Rendezvényre, mint egészre, mind adott Rendezvény valamely programjára vagy Szolgáltatására.

4. Záró rendelkezések
4.1. A Szervezők jogosultak alvállalkozókat, Közreműködőket igénybe venni.
4.2. A Szervezőkre és Látogatókra a jelen ÁSZF-re a magyar jog szabályai az irányadók és alkalmazandók, az esetleges jogszabályi kollíziókra való tekintet nélkül.
4.4. A jelen ÁSZF-fel vagy a Rendezvényekkel kapcsolatos, továbbá a Szervezők által nyújtott Szolgáltatásokra és Termékekre vonatkozó bármely jogvitára – tekintet nélkül az esetleges jogszabályi kollíziókra – a Szervezők és a Résztvevő kikötik a Budapest Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességét.
4.5. A Rendezvényekkel, vendéglátással, a rendezéssel, vagy bármely egyéb témával kapcsolatos látogatói kérdéseket, észrevételeket, panaszokat, ötleteket a Rendezvények helyszínén az információs sátor és a közönségszolgálat várja a Szervezők részéről. Egyéb elérhetőségek a www.tiktop.hu weboldalon és annak aloldalain találhatóak.

Hatályos: Budapest, 2019. augusztus 1., – egységes szerkezetben módosítva: 2019. augusztus 22.